Sud
Ogranak
Od
Do
Broj predmet 
Sudija
     
Vrsta Broj predmet Vrsta predmeta Datum & Vreme Broj Sale Sudija Status Sledeća sednica
P 2024:058434 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 13.06.2024
09:00
Zyra e gjykatësit
P 2024:058436 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 13.06.2024
10:00
Salla e gjykimeve nr. 3 -Gjakove
P 2024:060413 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 13.06.2024
10:45
Salla e gjykimeve nr. 3 -Gjakove