Bashkëpunëtorë Profesional

Bashkëpunëtorë Profesional

Bashkëpunëtorë Profesional

Komisioni ka bere përzgjedhjen e kandidatit me me shume pike te fituara, ku për pozitën Bashkëpunëtorë Profesional është përzgjedhur Taulant Rexhëbeqaj .

 

Kundër përzgjedhjes se kandidatit, te gjithë kandidatet qe iu kanë nënshtruar intervistës dhe nuk janë përzgjedhur kanë te drejtën e ankesës ne komisionin e ankesave ne kuadër te Gjykatës Themelore Gjakovë ne afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit te njoftimit.

 

Data 19/05/2017