Zyrtar Ligjor

Zyrtar Ligjor

Zyrtar Ligjor

Komisioni ka bere përzgjedhjen e kandidatit me me shume pike te fituara, ku për pozitën Zyrtar/e Ligjor/e është përzgjedhur Albana Curri.

Kundër përzgjedhjes se kandidatëve, te gjithë kandidatet qe iu kanë nënshtruar intervistës dhe nuk janë përzgjedhur kanë te drejtën e ankesës ne komisionin e ankesave ne kuadër te Gjykatës Themelore Gjakovë ne afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit te njoftimit.

 

Data :10.05.2017