Bashkëpunetor Profesional

Bashkëpunetor Profesional

Bashkëpunetor Profesional

Komisioni ka bere përzgjedhjen e kandidatit me me shume pike te fituara, ku për pozitën Bashkëpunetor Profesional është përzgjedhur Armond Omega.

 

Kundër përzgjedhjes se kandidatëve, te gjithë kandidatet qe iu kanë nënshtruar intervistës dhe nuk janë përzgjedhur kanë te drejtën e ankesës ne komisionin e ankesave ne kuadër te Gjykates Themelore Gjakovë ne afat prej 30 Ditësh nga dita e pranimit te njoftimit.

 

Data 26/04/2017