Caktim paraburgimi

Caktim paraburgimi

Ju njoftojmë se sot me dt. 08.04.2016 gjyqtari i procedurës paraprake Gëzim Pozhegu, ka caktuar masën e paraburgimit për 30 ditë

Ju njoftojmë se sot me dt. 08.04.2016 gjyqtari i procedurës paraprake  Gëzim Pozhegu,  ka caktuar masën e paraburgimit për 30 ditë ,  në çështjen penale PPr.KR.nr.44/16 kundër 2 të pandehurve S.LL. nga fsh.Osekpashë, K. Gjakovë, L.K. nga Gjakova për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar  e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 273 parag.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.