Zyrtar Prokurimit

Zyrtar Prokurimit

Zyrtar Prokurimit

Komisioni ka bere përzgjedhjen e kandidatit me me shume pike te fituara, ku për pozitën Zyrtar i Prokurimit është përzgjedhur Diana Zuka.

 

Kundër përzgjedhjes se kandidatëve, te gjithë kandidatet qe iu kanë nënshtruar intervistës dhe nuk janë përzgjedhur kanë te drejtën e ankesës ne komisionin e ankesave ne kuadër te Sekretariatit Te Këshillit Gjyqësor te Kosovës (SKGJK) ne afat prej 30 Ditësh nga dita e pranimit te njoftimit.

 

Data 30/03/2016