Zyrtar Certifikues

Zyrtar Certifikues

Komisioni ka bere përzgjedhjen e kandidatit me me shume pike te fituara, ku për pozitën Zyrtar Certifikues është përzgjedhur Arlind Haxhiavdyli.

Kundër përzgjedhjes se kandidatëve, te gjithë kandidatet qe iu kanë nënshtruar intervistës dhe nuk janë përzgjedhur kanë te drejtën e ankesës ne komisionin e ankesave ne kuadër te Sekretariatit Te Këshillit Gjyqësor te Kosovës (SKGJK) ne afat prej 30 Ditësh nga dita e pranimit te njoftimit.

Data 30/03/2016

Komisioni ka bere përzgjedhjen e kandidatit me me shume pike te fituara, ku për pozitën Zyrtar  Certifikues është përzgjedhur Arlind Haxhiavdyli.
Kundër përzgjedhjes se kandidatëve, te gjithë kandidatet qe iu kanë nënshtruar intervistës dhe nuk janë përzgjedhur kanë te drejtën e ankesës ne komisionin e ankesave ne kuadër te Sekretariatit Te Këshillit Gjyqësor te Kosovës (SKGJK) ne afat prej 30 Ditësh nga dita e pranimit te njoftimit.
Data 30/03/2016