Zyrtar I Lartë për Buxhet dhe Financa

Zyrtar I Lartë për Buxhet dhe Financa

Zyrtar I Lartë për Buxhet dhe Financa

Komisioni ka bere përzgjedhjen e kandidatit me me shume pike te fituara, ku për pozitën Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa është përzgjedhur Arbnor Dervishi.

 

Kundër përzgjedhjes se kandidatëve, te gjithë kandidatet qe iu kanë nënshtruar intervistës dhe nuk janë përzgjedhur kanë te drejtën e ankesës ne komisionin e ankesave ne kuadër te Sekretariatit Te Këshillit Gjyqësor te Kosovës (SKGJK) ne afat prej 30 Ditësh nga dita e pranimit te njoftimit.

 

Data 30/03/2016