Gjashtë (6) vjet burgim për vepër penale të dhunimit

Gjashtë (6) vjet burgim për vepër penale të dhunimit

Gjakovë, 10 nëntor 2021 – Gjykata Themelore në Gjakovë, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurit E.K., shtetas i Republikës së Kosovës, i cili sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë, akuzohet për veprën penale, “Dhunimi”, vepër e sanksionuara me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

Kryetarja e trupit gjykues e Departamentit për të Mitur – Besarta Doli, e shpalli fajtor për veprën penale dhe i shqiptoi dënim me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) vjet, pasi pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, i pandehurin E.K., paraprakisht e ka pranuar fajësinë sipas aktakuzës.

I pandehuri E.K., akuzohet se “nga data 23 shtator 2021 e deri me datë 29 shtator 2021, në një motel të panjohur në Pejë dhe në shtëpinë e tij, e ka detyruar personin tjetër që të kryej akt seksual, dhe atë të miturën e moshës 13 vjeçare”.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar.